Služby

1. Krizové řízení

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídicích činností orgánů krizového řízení, zaměřených na analýzu a vyhodnocování bezpečnostních rizik. Zejména plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace, jejich řešení a ochranou kritické infrastruktury. Tuto oblast v České republice řeší zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto oblast v české republice řeší zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Naše produkty

 • Zpracování a aktualizace krizových plánů a plánů krizové připravenosti dle zákona č. 240/2000 Sb.,
  a nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 • Zpracování přehledu možných zdrojů rizik a analýz ohrožení
 • Hodnocení rizik (Check List, What – If Analysis, PHA, QRA, HAZOP, HRA apod.)
 • Organizace krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., nařízení vlády 462/2000 Sb. a příslušné metodiky

2. Havarijní plánování

Havarijní plánování je komplex opatření vytvářející havarijní připravenost regionu (oblasti, okresu, obce) nebo subjektu k řešení mimořádných událostí, vzniklých nejenom v důsledku technických a technologických havárií, ale i působením přírodních živlů a vzniku následných havárií.

Naše produkty

 • Analýzy rizik (ETA, EIA, ERA, ALOHA, HRA apod.)
 • Havarijní plány dle zákona č. 239/200 Sb. o IZS, zákona č. 59/2006 Sb.
 • Plány konkrétních činností (Evakuační plán, Plán varování zaměstnanců, Traumatologický plán apod.)
 • Bezpečnostní plány

3. Ochrana informací

Podpora spočívá zejména v implementaci normy ČSN EN ISO/IEC 27001, bezpečnostním outsourcingu, vzdělávání, proškolení vedoucích pracovníků apod. Veškeré produkty jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Naše produkty

 • Vstupní audity
 • Analýzy rizik IS
 • Bezpečnostní projekty

4. Ochrana majetku a osob

 • Fyzická ochrana (bezpečnostní analýzy)
 • Technická ochrana (bezpečnostní analýzy)
  Poznámka: strážní službu neposkytujeme

Naše produkty

 • Vypracování bezpečnostních analýz
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení
 • Bezpečnostní audity

5. Projektové a inženýrské služby

Našim obchodním partnerům nabízíme projektové a inženýrské služby v oblasti realizace bezpečnostních systémů.

Naše služby

 • Zpracování projektové dokumentace CCTV systémů
 • Zpracování projektové dokumentace ostatních bezpečnostních systémů (PZTS, přístupové systémy apod.)
 • Zpracování podkladů pro Úřad pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Zajištění registrace CCTV systémů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

6. Správa bezpečnostních systémů

Správou bezpečnostních systémů rozumíme ochranu bezpečnostních systémů a managementu bezpečnosti. Při zajištění outsourcingu provozu, údržby a servisu PZTS, EPS, docházkových systémů, CCTV, perimetru, detekčních bran (RF, AM aj.), jsme schopni podstatně snížit náklady zadavatele a úměrně zvýšit efektivitu bezpečnostních systémů.

7. Outsourcing bezpečnostních služeb

Výhodou bezpečnostního outsourcingu je především nezávislost, nezaujatost, nadhled, snížení mzdových nákladů, efektivní vedení externích firem zajišťujících montáž a servis technických prostředků, činnost externích bezpečnostních agentur apod.

Naše služby

 • Komplexní bezpečnostní správa
 • Bezpečnostní poradenství (jednotlivé bezpečnostní projekty)
 • Příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení (vypracování zadávací dokumentace pro CCTV, fyzickou bezpečnost aj.)

8. Speciální bezpečnostní služby

 • Školení a konzultace
 • Technické prohlídky (bezpečná kancelář)
 • Bezpečnostní testy (zaměstnanci, obchodní partneři, společníci)
 • Detektivní (operativní) služby
 • Šetření při úniku informací
 • Vyhodnocování mimořádných událostí